Skip to content

Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej

2 lata ago

581 words

Jak wyszczególniono w innych artykułach z serii Genomic Medicine, genomika w znacznym stopniu przyczyniła się do zrozumienia podstawy molekularnej choroby oraz, w mniejszym stopniu, ale w coraz większym stopniu, do opracowania skutecznych interwencji. Klinicyści i całe społeczeństwo obawiają się jednak wpływu, jaki wiedza genetyczna będzie miała na dobrostan poszczególnych osób i grup. Wiele wysiłku poświęca się próbom przewidywania, rozumienia i rozwiązywania etycznych, prawnych, społecznych i politycznych implikacji genetyki i genomiki. Zapytanie jest złożone. Zrozumienie społecznych skutków genomiki wymaga analizy, w jaki sposób informacje genetyczne i genetyczne podejście do choroby wpływają na ludzi indywidualnie, w obrębie ich rodzin i społeczności, a także w ich życiu społecznym i zawodowym. Genomika stanowi szczególne wyzwanie w odniesieniu do etycznych i zawodowych obowiązków klinicystów, w tym właściwego wykorzystania informacji genomowych w środowisku opieki zdrowotnej. W tym artykule przyjmuję publiczne obawy dotyczące informacji genetycznej i omawiam kilka niedawnych przypadków w celu uwypuklenia kilku dylematów przedstawionych przez genomikę i pojawiające się rozwiązania.
Czym są informacje genetyczne i na czym obawiają się ludzie
Geny wpływają praktycznie na wszystkie ludzkie cechy i choroby. Te wpływy mogą być ustalone u poszczególnych pacjentów poprzez przegląd historii rodzinnej, badanie fizykalne i stosowanie diagnostyki medycznej. W niektórych stanach, takich jak mukowiscydoza i niedokrwistość sierpowata, specyficzne mechanizmy molekularne są w dużej mierze zrozumiałe, ale w wielu przypadkach, w tym w tak częstych chorobach przewlekłych, jak cukrzyca i nadciśnienie, odpowiednie geny – i często jest ich wiele – dopiero zaczynają zostać zidentyfikowanym. Biorąc pod uwagę różnorodność tych efektów i granice naszej wiedzy, nie jest zaskakujące, że termin informacja genetyczna jest używany w różny sposób w różnym czasie. Czasami używa się go do określenia wpływu całego genomu, ale częściej używa się go w odniesieniu do rozpoznanych zaburzeń pojedynczych genów lub, jeszcze bardziej, wyników testów opartych na DNA. Te różne znaczenia mogą mieć sens w kontekście, ale zamieszanie może wystąpić, chyba że mówca i słuchacz definiują to pojęcie w ten sam sposób.
Najczęściej wyrażanym lękiem jest to, że informacje genetyczne będą wykorzystywane w sposób, który może zaszkodzić ludziom – na przykład, aby odmówić im dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnienia, edukacji, a nawet pożyczek. Częścią tego zainteresowania jest rosnące uznanie, że informacje na temat zdrowia nie są całkowicie prywatne, pomimo ludzkich oczekiwań i pragnień, by było inaczej. W rzeczywistości zarówno rządy federalny, jak i stanowy aktywnie angażują się w dyskusje na temat tego, kto powinien mieć dostęp do informacji na temat zdrowia i na jakich warunkach.1,2 Ta debata jest odpowiednio informowana przez uznanie, że ograniczenie dostępu do dokumentacji medycznej pacjentowi i klinicysta nie jest ani możliwy, ani jednoznacznie pożądany
Ludzie mają tendencję do postrzegania informacji genetycznej jako bardziej definitywnej i przewidywalnej niż inne rodzaje danych, w tym sensie, że nie możesz zmienić swoich genów i że geny mówią wszystko o twojej przyszłości. To pojęcie determinizmu genetycznego obejmuje jednak nieuzasadnione poczucie nieuchronności, ponieważ odzwierciedla zasadniczą porażkę w zrozumieniu natury systemów biologicznych
[więcej w: sanatorium kolejka oczekujących który numer, test na tolerancje pokarmowa, stomatologia estetyczna krakow ]
[więcej w: buprenorfina, nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, certolizumab ]
[przypisy: nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, praca piaseczno gumtree, wykaz darmowych leków dla seniorów ]

0 thoughts on “Etyczne, prawne i społeczne implikacje medycyny genetycznej”