Skip to content

fotelik samochodowy przepisy 2012 cd

2 lata ago

563 words

Nieprawidłowe wartości laboratoryjne zostały zdefiniowane następująco: hemoglobina, spadek o ponad 19 procent od wartości przy wejściu do badania; liczba leukocytów, spadek o ponad 24 procent od wartości początkowej do poniżej 2500 komórek na milimetr sześcienny; liczba płytek krwi, spadek o więcej niż 24 procent od wartości początkowej do mniej niż 100 000 komórek na milimetr sześcienny; aminotransferazę alaninową i aminotransferazę asparaginianową, wzrost do trzykrotności górnej granicy normy, jeśli wartość wejściowa mieści się w granicach normy, lub co najmniej trzykrotność wartości wejściowej, jeśli ta wartość była nienormalna; fosfataza alkaliczna, wzrost do dwukrotności górnej granicy normy, jeśli wartość wejściowa była normalna, lub do dwukrotności wartości wejściowej, jeśli ta wartość była nienormalna; i bilirubiny, azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy, co oznacza wzrost do 50 procent więcej niż górna granica normy, jeśli wartość wejściowa była normalna lub co najmniej 50 procent więcej niż wartość początkowa, gdyby ta wartość była nienormalna. Poważne kliniczne i laboratoryjne zdarzenia niepożądane zestawiono w tabele, a ich częstości wyrażono na 100 pacjento-miesięcy obserwacji. Dla każdej kategorii obliczono wynik Z i przypisano wartość P dla porównania grup flukonazol i placebo.15 Wyniki
Przedmioty
W sumie 84 pacjentów zostało włączonych do badania w University of Southern California (38 pacjentów), University of California, San Diego (32), University of California, Irvine (10) i Sherman Oaks Medical Group (4 ). Trzydziestu dwóch z tych pacjentów zapisano do fazy I, a 52 do fazy II. W dniu 17 listopada 1989 r. Badanie przerwano na podstawie zalecenia Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę pierwszą śródokresową analizę fazy II. Dane z obu faz zostały połączone w tym raporcie, ponieważ kryteria wejściowe, oceny uzupełniające i punkty końcowe były identyczne, a wyniki podobne.
Czterdzieści dwa z 84 zapisanych pacjentów losowo przydzielono do leczenia flukonazolem, a 42 do placebo. Szesnastu pacjentów zostało uznanych za niespełniających kryteriów wstępnych, ponieważ ich hodowle linii podstawowej, które nie wykazywały wzrostu w czasie randomizacji, później okazały się pozytywne. Trzech z tych pacjentów miało pozytywne hodowle płynu mózgowo-rdzeniowego, a 13 miało pozytywne hodowle moczu. Średnie okresy inkubacji tych linii podstawowych przed randomizacją wynosiły 9,2 dni dla tych 16 pacjentów i 7,8 dni dla pozostałych pacjentów. Siedmiu pozostałych pacjentów zginęło w wyniku obserwacji bezpośrednio po przyjęciu, a ponieważ nie byli znani z przyjmowania jakichkolwiek badanych leków, zostali oni wykluczeni z analizy.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej 61 pacjentów płci męskiej, u których można by ocenić. * Pozostałych 61 pacjentów można było ocenić pod kątem nawrotu opon mózgowych. W momencie rozpoczęcia badania i obserwacji 47 miało odpowiednią hodowlę moczu uzyskaną po masażu gruczołu krokowego; ci pacjenci mogliby zatem być również oceniani pod kątem nawrotów moczu. Charakterystyka pacjentów uczestniczących w fazach I i II była podobna, podobnie jak w przypadku pacjentów otrzymujących flukonazol i pacjentów otrzymujących placebo, z wyjątkiem wyższych średnich mian przeciwciał kryptokokowo-antygenowych w surowicy (odpowiednio 8 i 192) i płynu mózgowo-rdzeniowego. (4 i 16) (tabela 1).
Kontynuacja i jednoczesne stosowanie leków
Tabela 2
[więcej w: test na tolerancje pokarmowa, sanatorium kolejka oczekujących który numer, chirurg naczyniowy jelenia góra ]

0 thoughts on “fotelik samochodowy przepisy 2012 cd”